Wednesday, November 10, 2010

Friday, November 5, 2010

2 shows next week

FRIDAY NOV 12 @ TOMMY'S TAVERN - 1041 manhattan ave
unholy 2, pop.1280, white suns, chinese restaurants, prison mirror


SATURDAY NOV 13 @ BROOKLYN BREW HOUSE - 97 wyckoff ave
neon blud, pygmy shrews, white suns, remnants